Sohal Punjabi and Tavishi Khanna with Sala Bai students